Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, 1.6.2011

1. Rekisterinpitäjä

Instru optiikka Oy (y-tunnus 1789727-2)

Käyntiosoite: Sinimäentie 8, 02630 Espoo

Postiosoite: PL 6, 02631 Espoo

Puhelin: 0201 70 7000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jan Koskinen

Puhelin: 0201 70 7000

Sähköposti: jan.koskinen@instru.fi

3. Rekisterin nimi

Instru optiikka Oy:n (jäljempänä ”Instru”) optikkopalveluihin liittyvä potilastietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain nojalla, lainsäädäntöön perustuvan käsittelyvelvollisuuden sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella potilassuhteen hoitamiseksi eli potilaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arkistointiin. Lisäksi tietoja käytetään rekisterinpitäjän toiminnan tilastointiin ja kehittämiseen.

Henkilötietoja voivat käsitellä asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeellisia tietoja, kuten:

Perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimet
 • henkilötunnus
 • kotikunta
 • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • sukupuoli
 • kieli
 • ammatti
 • tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset ja kiellot
 • alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot

Optikkopalveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:

 • entiset lasit
 • objektiivinen refraktio
 • kauko- tai lähilasien linssimääräys
 • tilaukset, ostot ja luovutustiedot
 • hinnoittelutiedot
 • terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön nimi
 • merkintöjen tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta
 • tarpeelliset tiedot potilaan optikkopalvelutapahtumista ja niitä koskevan hoidon järjes- tämisestä, suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta
 • optikkopalveluiden maksamiseen liittyvät tiedot

Piilolinssien osalta lisäksi:

 • mikroskopointitiedot
 • keratometriarvot
 • silmien tarkastustiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan sekä hoitoon osallistuneilta henkilöiltä.

Henkilötietoja voidaan päivittää väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa sekä rekisteröidyn tai hänen laillisen edustajansa kirjalliseen suostumukseen perustuen.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä potilastietolainsäädännön tarkoittamilla rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen, ja käsittelyoikeuden laajuus määritellään työtehtävien mukaan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalla henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 

Varaa aika näöntarkastukseen Tule lähimpään myymälään